Dozory | HANDL s.r.o. - Inženýrské a projekční činnosti, zajištění stavebního dozoru.

Dozory

1) Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby, která je vykonávaná svépomocí. Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Nabízíme:

 • sledování způsobu a postupu provádění stavby
 • kontrola vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
 • vedení stavebního deníku
 • působení k odstranění závad při provádění stavby
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby

2) Technický dozor stavebníka (TDS) – (dříve také investora – TDI)

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ) tento pojem používá, ale blíže nevymezuje. Ze souvislostí vyplývá, že se technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) ve výstavbě označuje kontrolní (dozorová) činnost nad prováděním stavby nebo její části, na základě smluvního vztahu. TDS nesmí být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je za vedení a provádění stavby nebo její části odpovědná !
Zvlášť významná je úloha TDS u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. SZ v § 152, odst.4 stanoví pro stavebníka povinnost, zajistit nad prováděním stavby

Cílem technického dozoru stavebníka (dříve také investora – TDI) je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

TDS je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost stavebníka (investora).

Nabízíme :

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu)
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo orgány státní správy
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrola oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a  spotřeby materiálu
 • kontrolu vad a nedodělků
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • účast a řízení kontrolních dnů
 • zajištění kolaudačního souhlasu ( dříve kolaudace stavby)

Rychlý kontakt

HANDL, s.r.o.

Nabídka inženýrské a projekční činnosti. Zajištění stavebního dozoru.

Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov-Předměstí

Mobil: +420 603 491 260
Telefon: +420 530 506 168
E-mail: handl@vyskov.cz

Činnost   |   Reference   |   Oprávnění   |   Kontakt
Mapa stránek