Příprava staveb | HANDL s.r.o. - Inženýrské a projekční činnosti, zajištění stavebního dozoru.

Příprava staveb

Zajištění právních vztahů k pozemkům

 • zajištění a zpracováni podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků a nemovitostí (výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, nabývací tituly, znalecké posudky, geometrické plány)
 • sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s investorem, následné projednání s vlastníky pozemků a nemovitostí (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy atp.)
 • podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • zajištění práva odpovídajícího věcnému břemeni v případech, které zákon umožňuje

Územní řízení

 • projednání dokumentace pro územní řízení se všemi vlastníky dotčených pozemků, se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření
 • podaní žádosti o umístění stavby (územní rozhodnutí) vč. účasti na veřejném ústním projednání
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci

Stavební řízení

 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • zajištění právních vztahů k pozemkům dotčených stavbou (viz. zajištění právních vztahů k pozemkům)
 • doplnění podkladů pro stavební řízení dle obdržených vyjádření dotčených orgány státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury
 • podání žádostí o stavební povolení vč. účasti na stavebních řízeních
 • obstarání stavebních povolení vč. potvrzení o nabytí právní mocí

Rychlý kontakt

HANDL, s.r.o.

Nabídka inženýrské a projekční činnosti. Zajištění stavebního dozoru.

Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov-Předměstí

Mobil: +420 603 491 260
Telefon: +420 530 506 168
E-mail: handl@vyskov.cz

Činnost   |   Reference   |   Oprávnění   |   Kontakt
Mapa stránek